Erilaiset työtehtävät ja niiden vaatimukset

Työnantaja Avoimet työpaikat. erilaiset työtehtävät
Työtehtävät ja niiden jaottelu voi tapahtua useilla eri tavoilla riippuen yrityksestä, sen toimialasta ja organisaation rakenteesta. Yleisimmät tavat, joilla työtehtävät voidaan jakaa, ovat esiteltynä alla. Olemme lisänneet myös, minkälaisia vahvuuksia työntekijällä on hyvä olla missäkin työtehtävän jaottelumallissa.

Toiminnallinen

Tässä mallissa tehtävät jaetaan organisaation eri toimintojen mukaan. Esimerkiksi markkinointi, myynti, tuotanto, tutkimus ja kehitys sekä henkilöstöhallinto ovat tyypillisiä toiminnallisia yksiköitä, joiden alle kuuluvat tiettyihin toimintoihin liittyvät tehtävät.

 • Markkinointi: Luovuus, markkinatuntemus, analytiikka ja viestintätaidot.
 • Myynti: Ihmissuhdetaidot, neuvottelutaidot, paineensietokyky ja tuloshakuisuus.
 • Tuotanto: Tarkkuus, ongelmanratkaisutaidot, tehokkuus ja prosessien hallinta.
 • Tutkimus ja kehitys: Innovaatiokyky, tekninen osaaminen, uteliaisuus ja pitkäjänteisyys.
 • Henkilöstöhallinto: Empatia, organisaatiotaidot, eettisyys ja lainsäädännön tuntemus.

Tuotepohjainen

Erityisesti suuremmissa yrityksissä, joilla on useita tuotelinjoja tai palvelukategorioita, tehtävät voidaan jakaa tuotteiden tai palveluiden mukaan. Kukin tuoteryhmä voi toimia omana yksikkönään, jolla on omat tuotekohtaiset tehtävänsä, kuten kehitys, markkinointi ja myynti.

 • Vahva tuotetuntemus ja erikoistuminen tiettyyn tuotelinjaan.
 • Kyky työskennellä poikkitieteellisissä tiimeissä tuotekehityksen, markkinoinnin ja myynnin parissa.
 • Projektinhallinta ja kyky nähdä tuotteen elinkaari kokonaisvaltaisesti.

Projektipohjainen

Projektilähtöisissä organisaatioissa työtehtävät jaetaan projekteihin. Jokaisella projektilla on oma tavoitteensa ja aikataulunsa, ja tiimi kootaan suorittamaan tiettyjä tehtäviä projektin tavoitteen saavuttamiseksi. Projektin jälkeen tiimi hajoaa ja jäsenet siirtyvät uusiin projekteihin.

 • Erinomaiset projektinhallintataidot, kuten aikataulutus, budjetointi ja resurssien hallinta.
 • Joustavuus siirtyä projektilta toiselle ja kyky sopeutua muuttuviin olosuhteisiin.
 • Tiimityötaidot ja kyky toimia monialaisissa tiimeissä.

Maantieteellinen

Monikansallisissa yrityksissä tehtävät voidaan jakaa maantieteellisten alueiden mukaan, jolloin kullakin alueella on oma johtonsa ja tiiminsä, jotka vastaavat alueen toiminnoista ja tavoitteista.

 • Kulttuurinen ymmärrys ja kielitaidot palvella eri maantieteellisillä alueilla olevia asiakkaita.
 • Itsenäinen työskentely ja päätöksenteko etäyhteyksien varassa.
 • Kyky ymmärtää globaaleja markkinoita ja paikallisia eroavaisuuksia.

Asiakaspohjainen

Joissakin organisaatioissa, erityisesti palvelualoilla, tehtävät jaetaan asiakasryhmien perusteella. Tällöin tiimit keskittyvät tiettyihin asiakassegmentteihin ja pyrkivät täyttämään näiden asiakkaiden tarpeita mahdollisimman hyvin.

 • Syvällinen ymmärrys asiakasryhmistä ja heidän erityistarpeistaan.
 • Räätälöityjen ratkaisujen kehittäminen ja asiakaspalvelutaidot.
 • Pitkäaikaisten asiakassuhteiden ylläpitäminen ja asiakastyytyväisyyden seuranta.

Näiden perusmallien lisäksi organisaatiot voivat käyttää yhdistelmiä tai muunnelmia edellä mainituista malleista, tai kehittää täysin uniikkeja tapoja jakaa tehtäviä riippuen organisaation tarpeista ja tavoitteista.

Kunkin työtehtävien jaottelun mallin mukaan työntekijältä vaaditaan erilaisia vahvuuksia ja taitoja, jotta hän pystyy suoriutumaan tehtävistään tehokkaasti.  Nämä vahvuudet auttavat työntekijöitä menestymään heille annetuissa tehtävissä ja edistämään organisaation tavoitteiden saavuttamista. Työntekijöiden tulee kehittää näitä taitoja ja vahvuuksia jatkuvasti, sillä työelämän vaatimukset ja työtehtävien luonne voivat muuttua ajan myötä.

Yllä mainitut tekijät vaativat jatkuvaa kehittymistä ja sopeutumista, sekä kykyä ymmärtää laajasti erilaisia tehtäviä ja niiden vaatimuksia. Ne vaihtelevat riippuen yrityksen koosta, toimialasta ja työtehtävien luonteesta. 

Sinua saattaisi myös kiinnostaa blogikirjoitukset:

Sopivin työntekijä
https://www.staffgate.fi/blogi/sopivin-tyontekija/

Ammattitaito ja osaaminen menestyksen kulmakivenä
https://www.staffgate.fi/blogi/ammattitaito-ja-osaaminen/

Tunneäly vaikuttaa elämässä ja työssä menestymiseen
https://blogit.lab.fi/labfocus/tunnealy-vaikuttaa-elamassa-ja-tyossa-menestymiseen/