Monimuotoisuus ja inklusiivisuus on voimavara yrityksille

Tässä kirjoituksessa pureudumme monimuotoisuuden ja inklusiivisuuden tärkeyteen työpaikalla sekä tarjoamme käytännön vinkkejä näiden edistämiseen yrityksissä. Tavoitteena on yrityksen menestyminen ja kilpailukyvyn säilyttäminen, jossa osaavat ja motivoituneet työntekijät ovat yksi tärkeimmistä tekijöistä.

Ihan aluksi käydään läpi, mitä monimuotoisuus oikein tarkoittaa?

Monimuotoisuus (usein myös käsitteenä moninaisuus) viittaa erilaisten ja eri taustoista tulevien ihmisten läsnäoloon ja monimuotoisuuteen tietyssä yhteisössä tai organisaatiossa. Se koskee monia eri ulottuvuuksia, esimerkiksi:

Kulttuurinen
Erilaisten kulttuurien, uskontojen, perinteiden ja arvojen esiintyminen ja kunnioittaminen.

Etninen
Erilaiset etniset taustat ja kansallisuudet, jotka muodostavat yhteisön.

Sukupuolinen 
Erilaiset sukupuolet ja sukupuoli-identiteetit.

Ikä- ja sukupolvinen
Erilaiset ikäluokat ja sukupolvien erot työvoimassa tai yhteisössä.

Kyvykkyyksinen
Erilaiset kyvykkyydet, taidot ja kokemukset, joita eri ihmiset tuovat mukanaan.

Kansainvälisyys
Erilaiset lähtömaat, kulttuuriset taustat ja kansainväliset kokemukset.

Monimuotoisuus työpaikoilla ei ole siis pelkästään eettinen velvollisuus tai tilastollinen käsite, vaan se on myös voimavara, joka voi parantaa yritysten toimintaa monin tavoin. Monimuotoisuus tuo erilaisia näkökulmia, kokemuksia ja osaamista, mikä voi johtaa innovaatioihin, parempaan päätöksentekoon ja luovuuteen.

Monimuotoisuus kuvastaa myös aitoa sitoutumista ja toimia, joilla pyritään luomaan avoin, kunnioittava ja inklusiivinen ympäristö, jossa jokainen voi kukoistaa ja tuoda oman ainutlaatuisen panoksensa esille.

Mitä sitten tarkoitetaan inklusiivisuudella työyhteisössä?

Inklusiivisuus viittaa pyrkimykseen luoda ympäristö, jossa jokainen ihminen kokee olevansa arvostettu, hyväksytty ja sisällytetty osaksi yhteisöä tai organisaatiota riippumatta heidän taustastaan, identiteetistään tai ominaisuuksistaan.

Inklusiivisuus pyrkii poistamaan esteitä, jotka saattavat estää tai vaikeuttaa tietyntyyppisten ihmisten osallistumista täysipainoisesti yhteisön toimintaan. Se ei ainoastaan tunnista moninaisuutta vaan myös arvostaa sitä ja luo ympäristön, jossa jokainen voi tuntea olonsa tervetulleeksi ja kuulluksi.

Tässä muutamia inklusiivisuuden periaatteita:

Kunnioitus ja arvostus
Jokaisen yksilön ainutlaatuisuuden ja erilaisuuden kunnioittaminen.

Tasa-arvoiset mahdollisuudet
Tarjoamalla samat mahdollisuudet ja resurssit kaikille riippumatta taustasta.

Osallistuminen ja kuuleminen
Luomalla tilaa kaikkien äänille ja mielipiteille sekä mahdollisuuden osallistua päätöksentekoon.

Avoin ja kunnioittava vuorovaikutus
Kannustamalla avoimeen keskusteluun ja vastavuoroiseen kunnioittavaan kommunikointiin.

Inklusiivisen yhteisön rakentaminen
Tietoiset toimet ja käytännöt, joilla pyritään luomaan ympäristö, jossa kaikki tuntevat itsensä hyväksytyiksi ja osalliseksi yrityksen toimintaan.

Inklusiivisuus ei ole pelkästään sanahelinää, vaan se edellyttää todellisia tekoja ja sitoutumista. Se vaatii organisaatiolta tai yhteisöltä aktiivista pyrkimystä luoda ympäristö, joka ottaa huomioon ja arvostaa jokaisen jäsenen ainutlaatuisuutta ja tarpeita.

Staffgate - Henkilöstövuokraus ja rekrytointipalvelut. Monimuotoisuus ja inklusiivisuus.


Vinkit monimuotoisuuden ja inklusiivisuuden edistämiseen:

Tietoisuuden lisääminen ja koulutus
Aloita tiedottamalla ja kouluttamalla henkilöstöä monimuotoisuuden ja inklusiivisuuden merkityksestä. Koulutukset voivat auttaa ymmärtämään erilaisia taustoja ja kulttuureja.

Rekrytointiprosessien tarkistaminen
Varmista, että rekrytointiprosessit ovat avoimia ja reiluja. Pyri houkuttelemaan monipuolista hakijapoolia ja välttämään ennakkoluuloja rekrytointipäätöksissä.

Inklusiivinen työympäristö
Luo työympäristö, joka tukee erilaisia työntekijöitä. Tarjoa esimerkiksi joustavia työaikajärjestelyjä, ergonomisia ratkaisuja ja tiloja erilaisten tarpeiden huomioimiseksi.

Johtajuus ja esimerkki
Yrityksen johto ja esimiehet voivat toimia esimerkkinä inklusiivisuudesta. Heidän tulee olla avoimia erilaisille näkökulmille ja kannustaa kaikkia osallistumaan.

Monimuotoisuuden juhlistaminen
Järjestä tapahtumia ja tilaisuuksia, jotka juhlistavat erilaisia kulttuureja, taustoja ja kokemuksia. Näin voidaan luoda yhteisöllisyyttä ja ymmärrystä erilaisista identiteeteistä.

Kuuntele ja ota toimintaan mukaan
Luo erilaisia kanavia, keskustelutilaisuuksia ja tapahtumia, joissa työntekijät voivat ilmaista näkemyksiään ja huoliaan. Yrityksen ja työyhteisön koosta riippuen, toimintatapa voi olla erittäin joustava ja miksei rentokin. Suosittelemme, että yrityksellä on valmiudet reagoimaan ja muuttamaan käytäntöjään tarvittaessa.

Monimuotoisuus ja inklusiivisuus yhteenvetona

Monimuotoisuus ja inklusiivisuus ovat olennaisia tekijöitä nykypäivän työpaikoilla. Niiden edistäminen ei ole pelkästään vastuullista liiketoimintaa vaan myös avain menestykseen. Yritysten on mahdollista hyödyntää moninaisuuden tarjoamia etuja ja vahvistaa brändiään avoimena, vahvana, myönteisenä ja modernina organisaationa.

Näiden vinkkien avulla yritykset voivat luoda ympäristön, jossa jokainen työntekijä tuntee olonsa arvostetuksi ja voivansa tuoda oman panoksensa, mikä luo pitkällä aikavälillä parempaa työilmapiiriä ja menestystä yritykselle.

Staffgatella myös arvot ovat mukana jokapäiväisessä toiminnassamme. Arvostamme kaikkia työnhakijoita, heidän osaamista, kokemusta ja motivaatiota. Lisäksi arvostamme kaikenlaisia töitä – tunnemme toimialojen erityispiirteet ja työtehtävät vaatimuksineen. Panostamme erilaisiin yhteistyömuotoihin ja verkostoitumiseen. Työnantajalle ja työnhakijalle olemme oiva kumppani, sillä sinun on helppo toimia meidän kanssamme, koska puhumme yritysmaailman ja rekrytoinneista saadun kokemuksemme myötä kanssasi samaa kieltä.

Lisää työelämän monimuotoisuudesta voit lukea myös:

https://www.ttl.fi/teemat/tyoelaman-muutos/monimuotoinen-tyoelama

https://tem.fi/tyoelaman-monimuotoisuusohjelma

https://ttk.fi/julkaisu/monimuotoisuus-yhdenvertaisuus-ja-tasa-arvo-tyoyhteisossa/