Staffgate, teollisuus, työturvallisuus, work safety

Työturvallisuus kuuluu kaikille

Työturvallisuus on meillä Staffgatella yksi tärkeimmistä asioista, työntekijän työtehtävästä riippumatta. Itse työn tekemisen ympäristöt, tilat ja olosuhteet vaihtelevat ammatin ja työtehtävien mukaan. Jokaisessa työpaikassa on omat toimintatavat, erilaiset tietojärjestelmät, työn ja tuotannon ohjaus sekä työturvallisuuteen liittyvät ohjeistukset. Työturvallisuus on työn tekemisen ja myös hyvinvoinnin perusta, joka koskettaa kaikkia toimialoja ja jokaista meistä myös yksilönä.

Työolot tärkeässä roolissa työn tekemisessä

Työturvallisuuten vaikuttaviin tekijöihin kannattaa suhtautua vakavasti. Työpaikalla on otettava huomioon erilaiset muuttujat ja etenkin sellaiset, mitkä vaikuttavat itse työn tekemiseen. Työturvallisuus onkin työpaikan oma-aloitteista turvallisuuden hallintaa. Onnistunut ennakointi ja varautuminen pahimman varalla ehkäisee monia vaara ja läheltä piti -tilanteita.

Työturvallisuuslaki ja sen alaiset säädökset edellyttävät, että työnantaja huolehtii työntekijöiden terveydestä ja turvallisuudesta työssä. Kun työolot ovat kunnossa, myös työn fyysinen ja henkinen kuormitus ovat hallinnassa ja työn tuottavuus paranee.

Työntekijän vastuulla on noudattaa ohjeita ja ilmoittaa puutteista. Jos työntekijä huomaa työympäristössä, työtiloissa tai koneissa puutteita, pitää niistä ilmoittaa välittömästi työnantajalle ja työsuojeluvaltuutetulle. 

Turvallinen työpaikka on kaikille

Turvalliset, terveelliset ja tarkoitukseen sopivat työtilat edistävät työn sujuvaa tekemistä ja ehkäisevät tapaturmia ja sairastumisia. Työympäristö on suunniteltava ja rakennettava huolellisesti, ja sen lisäksi tiloja ja siellä olevia laitteita on huollettava säännöllisesti. Työpaikalla havaitut viat ja puutteellisuudet on myös korjattava mahdollisimman nopeasti. Työpaikalla tulee olla turvalliset ja terveelliset rakenteet ja materiaalit, sekä myös työhön sopiva valaistus ja lämpötila.

Työpaikalla kannattaa kiinnittää huomiota terveelliseen sisäilmaan ja riittävään tehokkaaseen ilmanvaihtoon. Tupakointi yhteisissä työtiloissa on kielletty, ja työnantaja voi muutenkin rajoittaa tupakointia työaikana ja työpaikan alueella. Tarvittaessa on varmistettava, että työtiloissa ei altistuta radonsäteilylle. Erilaisten toimijoiden välinen työsuojeluyhteistyö on myös avainasemassa. Ennakoinnin ja suunnittelun merkitys korostuu etenkin sellaisissa työmuodoissa, jossa työnantajalla on rajalliset mahdollisuudet vaikuttaa olosuhteisiin.

Siisteys on tärkeä osa työympäristön turvallisuutta

Työskentelytasojen, istuimien sekä työssä käytettävien laitteiden ja tarvittavien varusteiden pitää soveltua tehtävään työhön, ja niiden pitää olla turvallisia käyttää. Myös nostot, siirtämiset ja varastointi on voitava tehdä turvallisesti. Hyvä järjestys työpaikalla ehkäisee vaaratilanteita ja mahdollistaa kunnollisen siivouksen. Kulkuväylien pitää olla avoimia ja tavaroiden niille osoitetuilla paikoilla.

Kunnolliset henkilöstötilat kuuluvat hyvään työympäristöön

Työntekijöille pitää järjestää asianmukaiset henkilöstötilat. Hyvään työympäristöön kuuluvat työntekijämäärään nähden riittävät ruokailu- ja lepotilat, wc:t sekä peseytymis- ja pukeutumistilat. Työpaikalla on varauduttava myös hätätilanteisiin. Työntekijöille on annettava suojelu- ja pelastautumisohjeet. Lisäksi työnantajan on varmistettava riittävä ensiapuvalmius ja varattava tarvittaessa tila ensiavun antamiseen sekä huolehdittava paloturvallisuudesta ja pelastautumisesta hätätilanteessa.

Työturvallisuuskortti – työturvallisuus yhteisellä työpaikalla

Turvallisuus yhteisellä työpaikalla edellyttää tilaajayrityksen ja toimittajayritysten välistä toimivaa yhteistyötä. Työturvallisuuskorttikoulutus antaa perustiedot työympäristön vaaroista ja työsuojelusta yhteisellä työpaikalla. Koulutuksen hyväksytystä suorittamisesta myönnetään viisi vuotta voimassa oleva, henkilökohtainen työturvallisuuskortti.

Turvallista työpäivää kaikille!
Terveisin Staffgate-rekrytiimi


STAFFGATE – Työtä tekijälle

Lähteet ja lisäohjeet:
https://www.tyosuojelu.fi/
https://www.tyoturvallisuuskortti.fi/

Oh­jei­ta työn­te­ki­jäl­le 

Noudata ohjeita ja ilmoita puutteista 

Jos huomaat työympäristössäsi, työtiloissasi tai koneissa puutteita, ilmoita siitä työnantajalle ja työsuojeluvaltuutetulle. Huolehdi työpisteen järjestyksestä työnantajasi ohjeiden mukaan. 

Laita tavarat omille paikoilleen ja pidä työtilat sekä henkilöstötilat muutoinkin siistinä. Hyvä järjestys mahdollistaa myös kunnollisen siivouksen työpaikalla. 

Pidä myös kulkureitit vapaana ja noudata työpaikalle merkittyjä kulkuväyliä omasi ja muiden työpaikalla liikkuvien turvallisuuden vuoksi. 

 

Oh­jei­ta työ­nan­ta­jal­le 

Työnantaja vastaa työympäristön turvallisuudesta.

Työnantaja vastaa siitä, että työympäristöstä ei aiheudu vaaraa työntekijöiden terveydelle. Työnantajan on selvitettävä ja arvioitava työpaikan työympäristöön liittyvät vaaratekijät, sekä suunniteltava ja toteutettava toimenpiteet havaittujen vaarojen poistamiseksi tai vähentämiseksi. Selvitys on päivitettävä säännöllisesti tai olosuhteiden muuttuessa. 

Työnantajan pitää esimerkiksi huolehtia, että kiinteistön ilmanvaihtoa huolletaan säännöllisesti ja ilmanvaihdon toimivuudessa tai sisäilman terveellisyydessä mahdollisesti havaitut häiriöt poistetaan. 

Mikäli työpaikka sijaitsee radonsäteilyn alueella tai työtä tehdään pysyvästi maan alla, työnantajan pitää varmistaa, että työntekijät eivät altistu radonsäteilylle. Kaikissa työpaikan tiloissa pitää huolehtia järjestyksestä ja oikein mitoitetusta siivouksesta.

Työpaikan ajoneuvo- ja jalankulkuliikenne pitää järjestää turvalliseksi ja kulkureitit merkitä selkeästi. Työnantajan on tarvittaessa laadittava liikenneohjeet työpaikan sisäiseen liikenteeseen. 

Työntekijät tulee perehdyttää ohjeisiin ja niiden noudattamista valvoa. 

Työntekijöiden käyttöön pitää varata henkilöstötilat. Niiden täytyy olla helppohoitoisia sekä viihtyisiä. Lisäksi henkilöstötilat on suojattava ulkopuolisten katseilta. On myös huolehdittava, että haitallinen pöly, melu tai muu vaaratekijä ei johdu henkilöstötiloihin. 

Henkilöstötilojen suunnittelussa noudatetaan RT-kortin 103140 Henkilöstötilat (2020) ohjeita. Ohjekortti perustuu työturvallisuuslakiin ja asetukseen työpaikkojen turvallisuus- ja terveellisyysvaatimuksista.